Lilypie Second Birthday tickers

Lilypie Second Birthday tickers

Monday, November 26, 2007

جدیت من و پست مدرنیتی


من برام تشخیص داده شده که دچار جدیت مزمن هستیم وسخت نگرفتن زندگی برام تجویز شده....این اولین تلاشمه...

3 comments:

خانم شین said...

آفرین به تو دختر خوب... بعد از یه مدت خودت می بینی چه کیفی داره

نوشا said...

هه هه ... تلاش جالبیه اما همون جور که عکس بهت می گه باید سعی کنی که نقطه زومت را ببری عقبتر... وقتی که روی مسایل خیلی از نزدیک زوم نکنی مسایل اونقدر هم وحشتناک نمی شن.

Mr Alef said...

در ضمن من تجویز کردم که بنویسی! و خودت رو خالی کنی... نه اینکه یه عکس بذاری و د فرار! امان از دست تو دختر

دکتر شین